Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Nevero verzorgt hoofdzakelijk maar niet uitsluitend (audiovisueel) vertaalwerk (vertaling, ondertiteling, audiodescriptie/audiobeschrijving).

2. Toepasselijkheid – overeenkomst
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn automatisch en integraal van toepassing op elke overeenkomst met Nevero en sluiten de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uit, tenzij met de Opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
2.2. Onder overeenkomst wordt verstaan elke opdracht die de Opdrachtgever schriftelijk plaatst en waarvoor de Opdrachtgever de offerte van Nevero aansluitend goedkeurt. Als niet met een offerte wordt gewerkt, is er pas sprake van een overeenkomst wanneer Nevero de opdracht schriftelijk bevestigt aan de Opdrachtgever. Onder schriftelijk wordt verstaan via e-mail of fax. Telefonisch geplaatste opdrachten moeten schriftelijk worden bevestigd door de Opdrachtgever en door Nevero.

3. Opdrachtgever
3.1. Nevero beschouwt als Opdrachtgever degene die de opdracht plaatst, tenzij daarbij uitdrukkelijk te kennen wordt gegeven dat de opdracht moet worden uitgevoerd uit naam en voor rekening van een derde. Van deze derde moeten bij de plaatsing van de opdracht de naam, het adres, de contactgegevens en het eventuele btw-nummer worden vermeld.
3.2. Nevero werkt niet voor particuliere opdrachtgevers.

4. Offerte: kostenraming – leveringstermijn/-datum – geldigheid
4.1. Offertes worden naar best vermogen opgesteld, gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.
4.2. Alle opgegeven bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Na voltooiing van de opdracht worden altijd de daadwerkelijke prestaties gefactureerd, behoudens andere afspraken.
4.3. Een eventueel door Nevero opgegeven leveringstermijn of -datum is louter indicatief. De voorgestelde leveringstermijn of -datum wordt in ieder geval pas van kracht bij de bevestiging van de opdracht en de aanlevering van het bron-/basismateriaal door de Opdrachtgever, desgevallend pas na ontvangst van een voorschot op het rekeningnummer van Nevero.
4.4. Offertes blijven in principe 30 kalenderdagen geldig.

5. Voorschot – tussentijdse betaling
5.1. Nevero behoudt zich het recht voor om bij het plaatsen van een opdracht een voorschot te vragen aan de Opdrachtgever. Als een voorschot wordt gevraagd, vat Nevero de prestaties pas aan na de bevestiging van de opdracht en na ontvangst van dit voorschot op zijn bankrekeningnummer. Het bedrag van het voorschot wordt vooraf afgesproken. Laattijdige betaling van een voorschot kan tot gevolg hebben dat Nevero de voorgestelde leveringstermijn of -datum niet kan respecteren.
5.2. Bij omvangrijke opdrachten behoudt Nevero zich het recht voor om tussentijdse facturen te sturen naar de Opdrachtgever. Deze facturen hebben betrekking op een deel van de prestaties dat tussentijds aan de Opdrachtgever wordt geleverd. De betalingstermijn van tussentijdse facturen wordt schriftelijk afgesproken bij de plaatsing van de opdracht.

6. Wijziging en annulering van een opdracht
6.1. Als de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, dan heeft Nevero het recht om de leveringsdatum/-termijn en de geraamde/afgesproken kosten te wijzigen of om de opdracht alsnog te weigeren.
6.2. Wanneer de Opdrachtgever een bevestigde opdracht annuleert, is de Opdrachtgever in ieder geval een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met de reeds verrichte prestaties, voorbereidingen enz. Nevero behoudt zich bovendien het recht voor om daarbovenop een schadevergoeding te vragen aan de Opdrachtgever ten belope van 20% van het afgesproken, geraamde of te verwachten factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

7. Prijsopbouw
7.1. Opdrachten worden gefactureerd:
– hetzij tegen een woord-, ondertitel- of regelprijs (1 regel = 60 karakters inclusief spaties)
– hetzij tegen een prijs per programmaminuut
– hetzij tegen een uurprijs (gepresteerde tijd)
– hetzij tegen een afgesproken forfait.
Eventuele verplaatsingskosten worden in rekening gebracht.
7.2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Het btw-tarief voor vertaal-, ondertitel-, audiodescriptie-/audiobeschrijvings- en correctiewerk bedraagt in principe 21%.

8. Facturatie: betalingstermijn – laattijdige betaling
8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moeten alle gefactureerde prestaties worden betaald binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na factuurdatum. Voor tussentijdse facturen wordt de betalingstermijn schriftelijk afgesproken bij de plaatsing van de opdracht.
8.2. Bij niet-betaling binnen de bepaalde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar verschuldigd en wordt het verschuldigde bedrag bovendien vermeerderd met 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag met een minimum van 40 euro.

9. Vertrouwelijkheid
Nevero respecteert de vertrouwelijkheid van de opdracht. Wanneer Nevero voor de uitvoering van een opdracht een beroep doet op derden-vertalers, worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Nevero is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon worden voorkomen.

10. Intellectuele eigendom
10.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Nevero het auteursrecht op zijn geleverde prestaties (vertaling, revisie, ondertiteling, audiodescriptie/audiobeschrijving …).
10.2. De Opdrachtgever vrijwaart Nevero tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
Als de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet (bijv. niet-tijdige betaling van tussentijdse facturen), alsook in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, heeft Nevero zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel om de uitvoering ervan op te schorten. In dat geval kan Nevero onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Nevero is niet aansprakelijk wanneer vertraging in de uitvoering van de opdracht te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen (brand, wateroverlast, storing van het e-mail- of internetverkeer …). Nevero zal dit wel binnen een redelijke termijn melden aan de Opdrachtgever.
12.2. Nevero is evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aanlevering van het bron- of basismateriaal of van afgesproken documentatie of laattijdige betaling van een eventueel voorschot of tussentijdse factuur door de Opdrachtgever.
12.3. Nevero wijst alle aansprakelijkheid af voor gebreken aan de door de Opdrachtgever bezorgde tekst of het bezorgde materiaal.
12.4. Dubbelzinnigheid van de te behandelen tekst / materiaal ontheft Nevero van alle aansprakelijkheid.
12.5. De aansprakelijkheid van Nevero voor de uitgevoerde opdracht is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag excl. btw voor deze opdracht op voorwaarde dat de betwisting betrekking heeft op elementen die na levering niet door de Opdrachtgever zijn gewijzigd.

13. Naamsvermelding
13.1. Bij sommige grote (audiovisuele) projecten kan Nevero ervoor kiezen om een naamsvermelding toe te voegen aan het werk.
13.2. Nevero behoudt zich echter het recht voor om af te zien van naamsvermelding indien de Opdrachtgever zonder overleg of voorafgaand akkoord wijzigingen aanbrengt in het geleverde werk.

14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Op alle overeenkomsten met Nevero is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beƫindiging van de overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren.